Se alla kandidaterna

 

TFiFarna valprogram 2017

 

 

Svenska språket borde förstärkas inom TEK
Det är viktigt att det svenska språket beaktas även i TEKs bevakning av lagstiftning, samhällspolitik samt diplomingenjörernas och arkitekternas status i samhället. Juridisk service på svenska bör garanteras. Webbsidornas innehåll på svenska bör utvecklas. Svenskspråkig teknisk utbildning, även för finskspråkiga, bör främjas.
Arbetsmarknadsundersökningen bör förenklas för att höja svarsprocenten men samtidigt utvecklas till en kanal för medlemmar som vill engagera sig. 

 

Företagsamhet lyfter Finland
Små och medelstora företag kommer i framtiden att ha en allt viktigare roll för sysselsättning av diplomingenjörer och arkitekter. Dagens lagstiftning inom de tekniska områdena är i för stor grad fokuserad på storföretag. Högklassig teknisk utbildning bör vara mer flexibel för att kunna uppfylla kraven inom nya kunskapsområden. Små kunskapsbaserade företag inom de nya områdena kommer att bli framtidens vägvisare för tekniken i Finland. TEK bör sträva efter att befrämja företagsamhet i Finland.

 

Digitalisering - den tredje industriella revolutionen
Digitaliseringen av den industriella världen har medfört att den skapande processen och tillverkningen tangerar varandra. I och med den tredje industriella revolutionen har den enskilda individen möjligheter att själv digitalt skapa och distribuera produkter såsom t.ex. musik, film, spel och 3D-utskrifter. Begreppet  industri bör omdefinieras till att även omfatta de nya delar av samhället som berörs av digitaliseringen. Högskoleutbildningen bör i tid reagera på kommande trender. TEK skall sträva efter att nivån på arbetsmarknadsvärdet för nyutexaminerade diplomingenjörer och arkitekter höjs både nationellt och internationellt.

 

Förändring i hur vi arbetar
Förändringar i arbetsmarknadsstrukturer och de sätt inkomsterna byggs upp i dagens värld föder  behov där TEK bör jobba för att stöda sina medlemmar i dessa förändringar. Det finns olika former av arbete som kan kombineras för den personliga inkomsten och här är det viktiga möjligheten att kunna göra dessa kombinationer så att medlemmens behov som helhet beaktas ifråga om arbetsliv och privatliv.