Katso vaalipiirin ehdokkaat:
Yhtenäinen TEK ja Teekkarihenki 1
Yhtenäinen TEK ja Teekkarihenki 2

 

Yhtenäinen TEK ja Teekkarihenki -valtuustoryhmä haluaa parantaa tekkiläisten työuria ja toimintaedellytyksiä

 

TEK edistää Suomen teknis-taloudellista osaamista ja sen parempaa hyödyntämistä. Suomen hyvinvointi on saavutettu tekniikan avulla ja tekniikan nopea kehitys on aikakautemme keskeinen muutosvoima. Suomi elää tekniikasta ja TEKin jäsenillä on avainrooli tulevaisuuden rakentamisessa.

Technology has been an essential factor in building Finland’s prosperity and  is still  a central driver of change. Finland continues to live from technology and we in Yhtenäisyys believe that the members of TEK play key roles in building the future of Finland.


TEKin toiminta kattaa tekniikan ammattikunnan työelämän koko kaaren - aina opiskeluaikaisesta harjoittelusta eläkkeellä oloon. TEK tarjoaa tukea ja palveluita: mm. työpaikan vaihtamiseen, (sivutoimiseen) yrittäjyyteen, tilapäiseen työttömyyteen ja jatko-opintojen yhdistämiseen työn tekemiseen. Erityisesti valmistumisvaiheessa olevien jäsenten tukeen ja palveluihin on panostettava. 

TEK provides services and support to its members through all phases of their career – from being a trainee to the retirement and regardless of the type of work a member does in different stages of her or his carreer or concurrently.


TEK keskittyy yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa niihin asioihin, missä sillä on eniten annettavaa niin jäsenistölle kuin yhteiskunnallekin. Teknologiayrittäjyyden tukemisessa TEKillä on oltava voimakas rooli. TEKin koulutuspolitiikan painopistealue on riittävien resurssien turvaaminen yliopistokoulutukselle, ja siinä tulee panostaa tutkintojen ja tutkimuksen laatuun. Yliopistokoulutuksen roolin on oltava selkeä ja koulutuksen laatu on taattava. Ammattikunnan kehittymisen tukemisessa ja etujen valvonnassa siirrytään eturivin suunnannäyttäjäksi ennakoiden ja ratkaisumahdollisuuksia luoden.

TEK contributes to society especially by influencing those topics which TEK and its members have either the most to contribute to or topics that are important to the members – e.g. tech entrepreneurship and the quality of education. Yhtenäisyys believes that when it comes to advancing our interests in the labour market and supporting the professional development our members TEK should focus on creating solutions and being active instead of reactive.


Tutkinnot ovat yhä monimuotoisempia ja eikä sama tutkinto enää tarkoita samanlaista ammatti-identiteettiä. Näin ollen tekniikan ammattilainen toimii niissä yhteisöissä ja verkostoissa, joissa hän kokee saavansa parhaat palvelut.

Ammatillista identiteettiä hämärtävät myös erilaiset roolit työuran aikana. Tekniikan ammattilainen voi olla niin johtaja, palkansaaja, yrittäjä kuin opiskelija ja rooleja voi olla useita samaan aikaan. Palvelujen ja etujen sekä sosiaaliturvan on oltava kunnossa kaikissa työelämän rooleissa ja erityisesti roolien vaihtuessa. 

Yhtenäisyyden TEKissä jäsen kokee itsensä ensisijaisesti tekkiläiseksi eikä tutkinnon monimuotoisuus tai työelämän roolitus tätä identiteettiä hämärrä. TEK tarjoaa jäsenilleen työuraan ja elämänvaiheisiin mukautuvaa tukea ja palveluja sekä ammatillisen verkoston, jossa jäsen pystyy vaikuttamaan ja saamaan lisäarvoa itselleen ja työlleen.


Yhtenäisyys on TEKin merkittävin kehittämisvoima. Aikaansaannoksiamme ovat mm.

  • Yrittäjäklubin perustaminen ja yrittäjyyden vs. työntekijän roolien ongelmia koskevat linjaukset.
  • Uravaliokunnan perustaminen.
  • TEKin viimeisimmän strategian ja vuosisuunnitelman tavoiteasetanta.
  • Vuosisuunnittelun ja johtamisjärjestelmän uudistaminen sekä operatiivista toimintaa ohjaavien jäsenpalvelutavoitteiden määrittely.
  • Valiokunnista olemme vuosina 2015 - 2017 johtaneet Ura-, Teknologia- ja Yrittäjyysvaliokuntaa.
  • Olemme olleet aloitteellisia Digitaalisen TEKin kaikissa kehittämistyöryhmissä.


Meidän TEK toimii läpinäkyvästi, ketterästi ja rohkeasti. Jämerä tekemisen meininki, syvällinen ja looginen ajattelu sekä teekkarihuumori sopivat insinöörijärjestön toimintaperiaatteiksi. Yhtenäisyys aikoo jatkossakin olla TEKin merkittävin ryhmittymä ja muutosvoima. 

Our TEK operates with transparency, agility and courage. Getting things done and thorough and logical deliberation together with hint of a “teekkari” humor, are good principles for a community of engineers. Yhtenäisyys continues to be the most substantial group and force for change in TEK.

Kysy lisää, haasta meidät ja ennen kaikkea äänestä Yhtenäinen TEK ja Teekkarihenki -ryhmän ehdokasta TEKin valtuustovaaleissa maaliskuussa 2017!

Ask more, challenge us, but most importantly: Vote! We in Yhtenäinen TEK ja Teekkarihenki wish that one of our candidates would be your preferred choice in the elections in March 2017!

 

Lisätietoa:
Facebook: https://www.facebook.com/YhtenainenTEKjaTeekkarihenki 
Twitter: @tek_yht